Een winkel vol 
leuke spullen

Privacy Policy Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Huurders

Persoonsgegevens van (potentiële) huurders worden door Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen welke hieronder staan opgesomd. Ook de grondslag en de bewaartermijn van de verwerking staan hieronder omschreven. 

Contact/Info via website Konincks (www.konincks.nl)

Doelbinding: Het doel is dat (potentiële) huurders op een laagdrempelige wijze terecht kunnen met een vraag of suggestie.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, functionele cookies, analytische cookies

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Tot het moment dat de vraag of suggestie is afgehandeld.

 

Contact/Info via website Jouw Marktkraam (www.jouwmarktkraamkoudekerk.nl)

Doelbinding: Het doel is dat (potentiële) huurders op een laagdrempelige wijze terecht kunnen met een vraag of suggestie.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Naam, telefoonnummer, plaats, e-mailadres

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Tot het moment dat de vraag of suggestie is afgehandeld.

 

Contact/Info via social media (Facebook & Instagram)

Doelbinding: Het doel is dat (potentiële) huurders op een laagdrempelige wijze terecht kunnen met een vraag of suggestie via social media (bv. Facebook ①, Instagram ②).

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: (Profiel)naam, (telefoonnummer), (e-mailadres)

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Tot het moment dat de vraag of suggestie is afgehandeld.

 

Huren van een kraam

Doelbinding: Het doel is uitvoering geven aan het verhuren van de kraam en administratieve verwerking.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: (Kvk)-nummer, (Naam bedrijf), voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres (bedrijf), woonplaats (bedrijf), e-mailadres (bedrijf), telefoonnummer (bedrijf), bankrekeningnummer (bedrijf), btw-nummer (bedrijf)

Grondslag: Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn: In in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Communicatie over het huren van een kraam via mail/mailing

Doelbinding: Het doel is dat huurders worden geïnformeerd over belangrijke informatie.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: (Naam bedrijf), voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres (bedrijf)

Grondslag: Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst

 

Foto op sociale media

Doelbinding: Het doel van het gebruik van sociale media (bv. Facebook ①, Instagram ②) is het delen van informatie op een gebruiksvriendelijke en leuke manier en om aandacht te krijgen voor ons bedrijf of producten van de huurder en het geven van een indruk van de sfeer.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Foto

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Onbeperkt, tenzij de toestemming wordt ingetrokken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Contact/Info via website Konincks (www.konincks.nl)

Doelbinding: Het doel is dat klanten op een laagdrempelige wijze terecht kunnen met een vraag of suggestie.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, functionele cookies, analytische cookies

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Tot het moment dat de vraag of suggestie is afgehandeld.

 

Contact/Info via website Jouw Marktkraam (www.jouwmarktkraamkoudekerk.nl)

Doelbinding: Het doel is dat klanten op een laagdrempelige wijze terecht kunnen met een vraag of suggestie.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Naam, telefoonnummer, plaats, e-mailadres

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Tot het moment dat de vraag of suggestie is afgehandeld.

 

Contact/Info via social media (Facebook & Instagram)

Doelbinding: Het doel is dat klanten op een laagdrempelige wijze terecht kunnen met een vraag of suggestie via social media (bv. Facebook ①, Instagram ②).

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: (Profiel)naam, (telefoonnummer), (e-mailadres)

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Tot het moment dat de vraag of suggestie is afgehandeld.

 

Reserveren timeslot

Doelbinding: Het doel is klanten een timeslot kunnen reserveren om de winkel te bezoeken.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: (Aanhef), voornaam, achternaam, (adres), (postcode), (woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: 1 week na de reservering

 

Foto op sociale media

Doelbinding: Het doel van het gebruik van sociale media (bv. Facebook ①, Instagram ②) is het delen van informatie op een gebruiksvriendelijke en leuke manier en om aandacht te krijgen voor ons bedrijf of producten van de huurder en het geven van een indruk van de sfeer.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Foto

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Onbeperkt, tenzij de toestemming wordt ingetrokken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen welke hieronder staan opgesomd. Ook de grondslag en de bewaartermijn van de verwerking staan hieronder omschreven. 

Opdracht

Doelbinding: Uitvoering van een opdracht, communicatie over de opdracht en administratieve verwerking.

Verantwoordelijke: Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Gegevens: Bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, KvK-nummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres (in principe geen persoonsgegevens)

Grondslag: Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Privacy beleid Facebook

Voor het gebruik van Facebook zijn de voorwaarden m.b.t. gegevens welke staan omschreven in het gegevensbeleid van Facebook[1] van toepassing.  Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn is niet verantwoordelijk voor gegevens die door Facebook zelf worden verwerkt. Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn adviseert gebruikers van Facebook het gegevensbeleid van Facebook te lezen. Door toestemming te geven middels het Toestemmingsformulier, verklaren huurders/klanten dit beleid te hebben gelezen. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleidingen geven.

 

Privacy beleid ‘Instagram’

Voor het gebruik van Instagram zijn de voorwaarden m.b.t. gegevens welke staan omschreven in het gegevensbeleid van Instagram[2] van toepassing.  Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn is niet verantwoordelijk voor gegevens die door Instagram zelf worden verwerkt. Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn adviseert gebruikers van Instagram het gegevensbeleid van Instagram te lezen. Door toestemming te geven middels het Toestemmingsformulier, verklaren huurders/klanten dit beleid te hebben gelezen. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleidingen geven.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        de hosting van de website

-        IT beheer

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Jouw Marktkraam Koudekerk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Jouw Marktkraam Koudekerk aan den Rijn

Prins Bernhardstraat 17

2396 GA Koudekerk aan den Rijn

koudekerk@jouwmarktkraam.nl

 

 

[1] Gegevensbeleid Facebook, via: https://www.facebook.com/policies/

[2] Gegevensbeleid Instagram, via: https://help.instagram.com/519522125107875